Algemene voorwaarden

Bij deelname aan de training gaat u akkoord met deze afspraken en voorwaarden.

 

Definities:

Fitcoach Wim: de partij waarmee u een overeenkomst sluit betreffende de trainingen.

 

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid bij deelname

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Door deel te nemen aan de trainingen gaat u er mee akkoord dat Fitcoach Wim niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel, blessures of andere fysieke en psychologische klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan door deelname. Elke deelnemer wordt sterk geadviseerd lichamelijke klachten te melden aan de docent. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer aangeraden om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2. Fitcoach Wim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3. Fitcoach Wim is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Fitcoach Wim, dient te worden vergoed.

1.5. Het dragen van sieraden is geheel op eigen risico.

1.6. Deelname aan één van de lessen of trainingen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af, koopt een strippenkaart of neemt een aantal trainingen of een cursus  af waarmee hij kan deelnemen aan de lessen.

2.2 Bij een maandabonnement schrijft deelnemer zich in eerste instantie in voor een startperiode van minimaal 3 maanden. Daarna per maand opzegbaar.

2.3 Genoemde vormen van deelname in artikel 2.1  is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.5 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les), kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 3 maanden daarna.

 

Artikel 3: Annulering van de lessen en trainingen

3.1 Fitcoach Wim behoudt het recht een les of training te annuleren. In overleg zal worden gekeken naar een alternatief.

3.2 Fitcoach Wim behoudt het recht om de les of training te annuleren als de weersomstandigheden risico`s kunnen opleveren. In overleg zal worden gekeken naar een alternatief.

3.3 Bij weercode geel gaat de les of training wel door. Trainen met weercode geel is volledig op eigen risico. Tijdens de training word gekeken of het verantwoord genoeg is om door te trainen. Indien de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn wordt de les of training geannuleerd. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij onweer of weercode oranje en rood zal direct de les of training geannuleerd worden.

3.4 De cliënt kan bij Personal Training of Small Group Training tot 24 uur voor de training kosteloos annuleren door een mail te sturen of via telefonisch contact. De training kan dan worden ingehaald.

3.5 Bij het niet tijdig annuleren van de cliënt worden de volledige kosten van de Personal Training of Small Group training in rekening gebracht.

3.6 De cliënt ontvangt bij annulering van een cursus of clinic tot 1 week voor de startdatum het gehele bedrag retour, door een mail te sturen of via telefonisch contact. Na de startdatum van de cursus of clinic vindt geen restitutie plaats.

 

Artikel 4: Betaling en Opzeggen

4.1 Het tarief voor het abonnement maak je voor de eerste les van de maand over op rek. nr. NL97 rabo0326206205 onder vermelding van W. Fokker e.o.

4.2 Het tarief voor het trainingen of cursussen maak je uiterlijk een week voor de eerste les over op rek. nr. NL97 rabo0326206205 onder vermelding van W. Fokker e.o.

4.3 De betaling van alle andere verschuldigde lesgelden, zoals losse lessen, aanbiedingen of strippenkaarten geschiedt contant. Indien gewenst kan de deelnemer hiervan een kwitantie ontvangen.

4.4 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging graag persoonlijk aan Fitcoach Wim doorgeven.

4.5 Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

 

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

5.1 Op feestdagen is Fitcoach Wim gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en/of het rooster op de website.

5.2 Sluiting wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en/of op de website. Tijdens deze periode zullen abonnementen worden opgeschort.

5.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Fitcoach Wim éénmaal per jaar voor die periode worden opgeschort.

5.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval van docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 3 maanden na datum inhalen.

 

Artikel 6: Zwangerschap of ziekte

6.1 Bij langdurige ziekte kan in overleg met Fitcoach Wim het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

6.2 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de lessen, geldt de reguliere opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 7: Wijzigingen lesrooster, prijzen

7.1 Fitcoach Wim behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en/of de website.

7.2 Fitcoach Wim behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

 

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1 Fitcoach Wim verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven strippenkaarten. Fitcoach Wim gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens.

8.2 Fitcoach Wim gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten van Fitcoach Wim en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien je geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Fitcoach Wim, kun je dit schriftelijk doorgeven via: info@fitcoachwim.nl. Je gaat er dan mee akkoord dat je in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Fitcoach Wim gebruik kan maken. Fitcoach Wim geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.